Osnovi indijske astrologije

  • Autor: S. Kannan
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1998
  • Broj strana: A4-116, A5-240
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 1160 RSD Ubaci u korpu

UVOD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

U čitavoj istoriji, svaka važnija kultura je koristila neki metod predvidjanja budućnosti. Pokušavalo se da se povežu dogadjaji  iz individualnog života sa večnim kosmičkim dogadjajima i ciklusima uključujući i različite sisteme astrologije.

Indijska astrologija osvetljava ključnu tačku, koja nedostaje u drugim sistemima astrologije, a to je znanje o svesti i sveznajućoj kreativnoj sili sadržanoj unutar svesti. Indijska astrologija se naziva Jotish, što znači ,,svetlo,, i povezuje se sa očima i vidom. Jednostavno rečeno, gde postoji svetlo, možemo i da vidimo. Gde ne postoji svetlo ne vidimo i sudaramo se sa  preprekama. U ovom kontekstu ,,svetlo,, se definiše kao ,,svetlo svesti,,.

Svetlo svesti

Ovo svetlo svesti je poput svetiljke na vratima kuće koja osvetljava unutrašnjost kuće (našu vlastitu unutrašnju svesnost) i prostor ispred kuće (spoljni materijalni svet). Jotish ili ,,svetlo svesti,,, ne samo da osvetljava unutrašnji i spoljni svet, već objedinjuje naše iskustvo unutrašnjeg (subjektivnog) i spoljašnjeg (objektivnog) sveta, jer je to isto svetlo svesti ono koje stvara i jedan i drugi svet.

Maharishi Mahesh Yogi kaže da se Univerzum pojavljuje iz unutrašnjosti naše svesti. Jotish osvetljava mehanizam na koji način priroda stvara, ukazujući nam da mi možemo stvarati upravo tako kako to čini priroda. Moguće je ovladati prostorom i vremenom i to je dostupno svima. To je moguće na osnovu poznavanja principa koji stvaraju prostor, vreme i dogadjaje koji se u njima odvijaju. Ovo znanje nam je dostupno kroz Jotish koji je visoko cenjena grana vedske nauka i tehnologije. U kontekstu svoje vedske nauke Maharishi kaže da je Jotish ,,jedan aspekt Veda, koji je potpuno dovoljan da oživi ukupnu vrednost Veda, i kompetentan da praktično stavi čitav Univerzum u srce i duh čoveka koji ga izučava,,.

Svetiljka izmedju unutrašnjeg i spoljašnjeg

,,Ono što posejemo, to ćemo i da požnjemo,,. Ono što nam se dogadja sada, rezultat je prošlih akcija. Ono što će da se odigra u budućnosti može delimično da se izmeni delovanjem u sadašnjosti. Treba steći sposobnost da se sadašnja realnost pretvori u pozitivnu buduću realnost. Svojim željama, mislima i akcijama treba da stvaramo one odgovore u budućnosti koje želimo. Znanje indijske astrologije je poznavanje svetlosti svetiljke na vratima izmedju unutrašnjeg i spoljašnjeg.

Spolja se služimo matematičkim izračunavanjem ciklusa planeta, njihovog kretanja i medjusobnog uticaja, da bismo saznali sve što nas interesuje o našoj budućnosti: kada je najbolje započeti neki posao, najpovoljnije vreme za sklapanje braka i zasnivanje porodice, putovanje, postavljanje kamena temeljca prilikom izgradnje kuće i td. Ali, isto tako kako da ublažimo negativne dogadjaje i otklonimo opasnost koja nam preti.

Iznutra širimo svoju svest, tako da spontano počinjemo da delujemo u skladu sa celom Prirodom. I tako, intelektualno razumevanje naše pripadnosti celini i medjuzavisnosti svega i razvijanje spontano ispravnog ponašanja grade stanje, koje zovemo Jotish mathi pragya

. Jedinstvo prošlosti sadašnjosti i budućnosti

Pre više hiljada godina, vedski mudraci su shvatili da je rodjenje pojedinca, čiji je vek ograničen, locirano u večnom Bitku, u totalnosti univerzalne svesti. U toj tački su i prošlost i sadašnjost i budućnost u jedinstvu. Mudraci su znali zakone akcije i reakcije i mogućnost usmeravanja akcije u evolutivnom pravcu.

Jedan od osnivača indijske astrologije bio je Maharishi Parasara koji je poznavao sve matematičke i astrološke zakone. Svi dogadjaji su za njega bili kao ,,točkići u univerzalnom satu,,. Jedan dogadjaj je bio uzrok sledećeg, ovaj narednog i tako dalje - sve je bilo potpuno povezano i inteligentno organizovano. Visoki nivo njegove svesti, dao mu je mogućnost da spozna prošlost, sadašnjost i budućnost. Takvo stanje svesti zove se Jotish mati pragya (sveznajuća svest u punoj svetlosti) i to je spoznaja svoje sopstvene strukture i dinamike razvoja.

Jotish mathi pragya: Znati sve - moći učiniti sve

Naša mala, individualna tela su samodovoljna, pa ipak ona su poput medjusobno povezanih ćelija u telu, tesno povezana sa celim Univerzumom. Znajući svoje najdublje misli mi možemo spoznati kako Univerzum misli. Štaviše, ako znamo osnovu svojih misli, mi možemo znati i osnovu Univerzuma. Ovo praktično znači da doslovno možemo posmatrati ne samo istoriju prošlih dogadjaja, već i istoriju koja tek treba da se desi. To se može dogadjati u Jotish mathi pragyi, sveznajućoj svesti, koja je potpuno prosvetljena. Ona se opisuje kao iskustvo ,,svetla svesti,,, koje se proširuje u sve smerove prostora i vremena.

Primordijalne transformacije

Tajna razumevanja sposobnosti da se ponovo napiše sudbina leži u prvom pokretanju čiste svesti - u primordijalnoj transformaciji koja se dešava u nemanifestovanom i koja je osnova procesa manifestacije svesti u materijalni univerzum. Ova transformacija može da se doživi okretanjem naše pažnje prema unutra, tokom procesa  transcendentalne meditacije.

Za vreme procesa transcendiranja, doživljavamo čistu svest kao objedinjenu svest. Kada je naša unutrašnja budnost sama svesna sebe, ona poprima trostruku strukturu - znalca, saznavanog i procesa saznavanja. To jedinstvo koje se preobražava u trojstvo, ostajući jedno, daje nam osnovu za predvidjanje.

Ključ za predvidjanje

Tehnički, Jotish ili indijska astrologija funcioniše na sledeći način: matematički proračuni zasnivaju se na multiplima primordijalnog ciklusa trojstva koji daje 9 Graha (planeta), 12 Bhava (kuća) i 27 Nakshatri (konstelacija). Iz položaja nebeskih tela u vreme rodjenja, moguće je izračunati sekvencije razvojnih trendova sopstvenog života ili bilo kog drugog živog entiteta, kao na primer poslovne organizacije ili nacije.

Sa rodjenjem pojedinca beskonačnost se kvantifikuje. Radi raznolikosti i  evolucije, kvaliteti i ukusi zakona prirode variraju tokom vramena. Svako od nas ima jedinstvenu ličnost i različito životno iskustvo u zavisnosti od kvaliteta zakona prirode u vremenu i mestu našeg rodjenja.

Vreme i mesto rodjenja služe kao referentna tačka znanja o sekvencijalnoj evoluciji nečijeg života. Znanje o prošlosti sadašnjosti i budućnosti nečijeg života može se uporediti sa proizvodnom linijom, gde je proizvod moguće uzeti sa bilo koje tačke na traci i znati koje su operacije izvršene, a koje tek treba da se dese. Drugim rečima  Joytish  gleda na dogadjaje u makrokosmosu da bi predvideo odgovarajuće dogadjaje u mikrokosmosu pojedinca. On čita priču o pojedincu sa mape univerzuma. Astrologija može da predvidja jer zakoni prirode koji upravljaju evolucijom zvezda i planeta takodje upravljaju evolucijom naših života. Evolucija individualnog života lokalizovan je izraz sekvencijalnog, evolucionarnog razvoja univerzuma.

U ovom kontekstu, važno je razumeti da planete i zvezde nisu objekti koji primenjuju neku spoljnu silu ili utiču na nas. Nebeska tela su koncentrisani izrazi odredjenih prirodnih zakona sadržanih u našoj vlastitoj svesti i fiziologiji. Oni su lako dostupne markantne tačke univerzalne fiziologije koja se ogleda u nečijoj individualnoj fiziologiji. Na primer Chandra, ili Mesec, predstavlja kvalitet čovekovog duha i emocije. Emocionalna toplina i osetljivost osobe rodjene tokom punog Meseca, može biti veoma različita od osobe rodjene u vreme mladog Meseca, jer je kvalitet Chandre u celoj prirodi različit u različite dane.

Primenom principa beskonačne korelacije , indijska astrologija čita iz zvezda i planeta kvalitete i dogadjaje koje će osoba doživeti u svom životu.

Osnovne grane indijske astrologije

Jotish čine tri glavne grane, a to su Samhita, Ganitha i Hora. Samhita se bavi globalnim dogadjajima kao što su ekonomija, žetve, vreme i ratovi. Ganitha opisuje poreklo i strukturu kosmosa. Hora je nauka o predvidjanju za pojedinca ili organizaciju. Ona sadrži četiri podgrupe:

Jataka - interpretacije života pojedinca zasnovane na njegovom ili njenom vremenu rodjenja.

Prashne -  odgovori na bilo koje pitanje, zasnovani na vremenu i mestu pitanja koje se postavi astrologu.

Nimita  -  predvidjanja zasnovana na predznacima, gestovima i podražajima iz okoline.

Muhurtha - odabiranje najpovoljnijeg trenutka za započinjanje nekog poduhvata radi maksimalnog uspeha.