Svitanje božanske svesti

  • Autor: Maharshi Mahesh Yogi
  • Izdavač: TrikonA
  • ISBN:
  • Godina izdanja: 1996, 2015
  • Broj strana: 100
  • Povez: mek
  • Pismo: latinica
  • Akcija: 0
Cena: 800 (poruči: [email protected]) RSD Ubaci u korpu

“Božja milost je sveprožimajuća. Uvek je prisutna. Ona nam ne dolazi, nego samo počinjemo da je koristimo... Ništa novo ne treba da dođe, jer je sve već ovde. Nije započela u nama, pošto mi nismo počeli s njom. Božja milost, božji blagoslov, božja pomoć, ne dolaze niotkuda. Dakle, na nama je da je udahnemo". Ako je ne udahnemo" počinjemo da patimo. Ako je udahnemo – bivamo normalni.

Božja milost nam je dostupna kao i vazduh. Ona prožima svaku česticu našeg bivanja i bitak celog univerzuma... Samo što se sveprožimajuća božja milost nikada ne izdvaja kao individualni entitet. Ona je upravo svuda.

Ono što treba da bude sveprožimajuće, nije izdvojeno, nije ograničeno, a ono što nije ograničeno finije je od najfinije egzistencije u stvorenom svetu. Kada usmerimo svoju pažnju ka tom bivanju, finijem od najfinijeg, onda sebe utvrdujemo na nivou božje milosti i odmah samo uživamo. Ako sebe ne dovedemo do nivoa božje milosti, do tog nivoa koji je finiji od najfinijeg, ostajući u grubom ne možemo je imati.

To je priča o božjoj milosti. Kaže se da je Bog sve milosrdan... sve milostivi, rasprostire svoju milost mnogo pre nego što možemo i da je poželimo. Mnogo pre nego što može da se javi potreba ona nam je dostupna. Kroz uranjanje tokom transcendentalne meditacije dovodimo svoju pažnju, svoj svesni duh, do nivoa milosti i bivamo njom potpuno ispunjeni.... povežemo se potpuno sa tom milošću i onda uživamo. Zbog toga je priroda svemogućeg milostiva. Vrlo milosrdno, veoma blagonaklono, On oko nas širi svoju milost. Svaki put, kad možemo da usmerimo svoju pažnju na taj nivo, počinjemo da je posedujemo. To je stvar posedovanja božje milosti. Sa njegove strane On je dostupan. S naše strane, sve dok oklevamo da ga prihvatimo, sumnjamo da ga prihvatamo, ne doživljavamo njegovu milost. Samo sebe treba da dovedemo do tog nivoa, a on je već tamo.

Milost božja je kao puno jezero, kao veliko jezero puno vode. Dakle voda je na raspolaganju i svaki farmer može da je dovede na svoje imanje. Ako voda u jezeru nije povezana cevovodom sa farmerovim poljem, voda ostaje tamo gde jeste i spremna je da poteče. Neće da poteče po svojoj slobodnoj volji. Ako se uspostavi veza s njom, poteći će prirodno. Ako se veza ne uspostavi, voda neće da poteče... a svako je sposoban da svoje polje poveže sa nivoom vode u jezeru. Ako se veza ne uspostavi, sva voda ostaje gde jeste. Upravo kao što voda ispunjava jezero ili okean, božja milost sve ispunjava. Oni koji ostvare vezu, izgrade cevovod kroz transcendentalnu meditaciju, napajaju se milošću. Ali ako ne ostvare vezu, ona ostaje u svojoj punini. Sama od sebe ne može da poteče. Koliko vas ste osetili da život postaje bolji i dražesniji od kada ste počeli da meditirate? (Svi su podigli ruku). Dozvolite mi da vam postavim još jedno pitanje. Koliko vas mislite da je vrlo lako sebe izdržavati? (mnogi su podigli ruku). Dakle, to je milostiva božja priroda. Tako nas je stvorio da nije potrebno mnogo da radimo... vrlo lako uživamo u njegovoj milosti.

Vidimo iz svog iskustva da se život lako poboljšava, lako se oslobada i patnje i žalosti, koji su se pre lepili uz naš duh i telo. Posvećujući nekoliko minuta izgradnji cevovoda – od grubog do transcendentalnog, lako se u životu biva slobodniji, bolji. Tokom meditacije upravo vodimo svoju pažnju od grubog do transcendentalnog poput provlačenja cevovoda – od grubog spoljašnjeg, kroz suptilno do transcendentalnog stanja bitka, koji je skriveni nivo bižje milosti."

Koristeći znanje o milosti božjoj, kao platformu sa koje se može steći dublje znanje o Bogu, Maharshi je nastavio da objašnjava odnose izmedu apsolutnog, relativnog i Boga.

Milost Svemogućeg.... Da bi uživali u božjoj milosti treba da doživimo i razumemo Boga. Da steknemo znanje o njemu i da imamo iskustvo. Potrebno je iskustvo na svakom nivou.

Bog je svudaprisutan. Bog je sve što postoji. Dakle ni jedan nivo postojanja nije bez njega i stoga na svakom nivou iskustva treba da budemo u stanju da ga doživimo i uporedo na svakom nivou razumevanja da možemo da ga razumemo… treba da ga znamo... pa počnimo da ga doživljavamo već danas, ili od sutra. Bolje je razumeti Boga i uživati u njegovoj milosti, iskusiti ga na svakom nivou iskustva i razumeti na svakom nivou shvatanja.

Treba razumeti različite nivoe života. Saznavši različite nivoe života, razumevši različite nivoe stvorenog sveta, u stanju smo da vidimo šta stvara i prožima te nivoe. Ranije smo detaljno razmatrali kako cela sfera života može da se podeli u dva aspekta; relativni i apsolutni. Postoji apsolutna faza života, apsolutni stepen razvoja stvorenog sveta i prisutni su različiti nivoi relativnog postojanja. Sve različite aspekte biljke prožima i ispunjava hrana, ovde se javlja kao stabljika, a ovde kao list. Isto tako apsolutni bitak prožima sve različite nivoe kreacije u relativnom polju zivota.

Relativno polje života doživljavamo kroz čula. Oči, uši, svih pet čula zaposleno je u doživljavanju relativnog polja života. U meditaciji, kada izgubite mantru i transcendirate, vi iskusite apsolutni bitak. Postoje dve oblasti iskustva; apsolutno i relativno. Kroz redovnu praksu meditacije dolazimo do iskustva apsolutnog u budnom stanju, sanjanju ili stanju dubokog spavanja... Apsolutno prožima sva relativna polja života. Apsolutno polje života nije van našeg iskustva. Mnogo puta ga doživljavamo u svakoj meditaciji. Doživljavamo čisu svest ili bitak, taj nepromenljivi večni bitak, koji ispunjava sve aspekte relativnog polja egzistencije.

Ovaj svet kakav god da je bio, ma kakav da jeste i, kakav god da bude, pod uticajem je svemogučeg, koji je vladajuče božastvo apsolutnog i relativnog - oba polja života. On je Bog. On je tajanstven, nešto različito od apsolutnog i drugačiji od relativnog, ali ipak zapoveda i apsolutnim i relativnim. Sam Bog, njegova snaga, njegovo postojanje prožimaju relativno. On stoji negde izmedu manifestovanog i nemanifestovanog stanja i vlada nad njima. Svemoguči Bog se ostvaruje kada imamo sposobnost da usavršimo bitak i steknemo vrhunsku moč najfinijeg opažanja u relativnom polju. Naša sposobnost usavršavanja bitka označava kosmičku svest, gde mi živimo to apsolutno koje prožima i ispunjava sva relativna polja života. Kada postignemo kosmičku svest i steknemo sposobnost najfinije percepcije u relativnom polju, onda stičemo moć da shvatimo Boga. Dakle kosmička svest je prvi preduslov za ostvarenje Boga. Sada, kroz ovu meditaciju vi brzo vozite autoputem kosmičke svesti. Podsetimo se kosmičke svesti."